കുടുംബം സ്വര്‍ഗ്ഗമാക്കാന്‍

നിങ്ങളിലോരോ വ്യക്തിയും തന്നെപ്പോലെതന്നെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയാകട്ടെ ഭര്‍ത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം (എഫേ. 5:33) കുടുംബജീവിതം സ്വര്‍ഗ്ഗമാക്കാനും അത് കൃപകൊണ്ടു നിറയപ്പെടാനും നാം തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കണം. അതിനായി

Read more
error: