ചര്‍ച്ച് ബില്‍ കാണാപ്പുറങ്ങള്‍

അഡ്വ. മനു ജെ. വരാപ്പള്ളി M.A, LLB ഒരു നിയമത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങളിലും ((Statement of Object and Reasons) പ്രാരംഭത്തിലും (Preface) ആണ് നിയമത്തിന്‍റെ ഹൃദയം എന്തെന്ന്

Read more

ജാതിവല്ക്കരിക്കപ്പെടുന്ന കേരള നവോത്ഥാനം

പ്രൊഫ. റോണി കെ.ബേബി കൊളോണിയന്‍ ഭരണവാഴ്ചയുടെ ഭാഗമായി പത്തൊന്‍പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ ഉത്തരാര്‍ദ്ധത്തില്‍ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെയും, ലിബറല്‍ മാനവിക മൂല്യങ്ങളുടെയും ഇതിലൂടെ രൂപംകൊണ്ട ദേശീയബോധത്തിന്‍റെയും സ്വാതന്ത്ര്യവാഞ്ജനകളുടെയും ഫലമായിരുന്നു

Read more
error: