മാമ്മോദീസ എന്ന കൂദാശ

ക്രൈസ്തവജീവിതത്തിന്‍റെ മുഴുവന്‍ അടിസ്ഥാനമാണ് മാമ്മോദീസ. ആത്മീയജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള കവാടവും മറ്റു കൂദാശകളെ സമീപിക്കാനുള്ള വാതിലുമാണത്. മാമ്മോദീസായില്‍ നാം പാപമുക്തരാവുകയും ദൈവമക്കളായി വീണ്ടും ജനിക്കുകയും ഈശോയുടെ അവയവങ്ങളായിത്തീരുകയും സഭയുടെ

Read more

ദൈവാരാധനയില് നമുക്കെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു?

ദൈവാരാധനയില് നമുക്കെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഏതൊരു കൂദാശയുടെയും ആത്മാര്ത്ഥമായ പരികര്മ്മം ഉന്നതമായ ദൈവാരാധനയിലുള്ള സജീവപങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു. ഈ ആരാധനയില് പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത്? നാം ദൈവാരാധനയില്

Read more

കൂദാശകളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ?

കൂദാശകളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ? ചരിത്രപശ്ചാത്തലം – വിവാദങ്ങള് “കൂദാശ” എന്ന പദം സുറിയാനി പദമായ കൂദാശ, ഹീബ്രുവിലെ ഖാദാഷ് (പരിശുദ്ധം) എന്ന വാക്കില് നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്.

Read more

കുമ്പസാരവും – രഹസ്യവും പരസ്യവും

കുമ്പസാരവും – രഹസ്യവും പരസ്യവും കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ഏഴ് പാവനകൂദാശകളില് സൗഖ്യദായകകൂദാശയായിട്ടാണ് കുമ്പസാരം എന്ന കൂദാശ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. കത്തോലിക്കരും അകത്തോലിക്കരും അക്രൈസ്തവരും ആദരവോടും അത്ഭുതത്തോടും കൂടിയാണ് കുമ്പസാരം എന്ന

Read more

കൂദാശകളുടെ ആവശ്യകതയെന്താണ്?

കൂദാശകളുടെ ആവശ്യകതയെന്താണ്? നമ്മുടെ നിസ്സാരമായ ജീവിതത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വളരാനും ഈശോയിലൂടെ ഈശോയെപ്പോലെയാകാനും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും മഹത്വത്തിലും ദൈവമക്കളാകാനും നമുക്ക് കൂദാശകള് ആവശ്യമാണ് (മതബോധനഗ്രന്ഥം 1129). പാപത്തില് നിപതിച്ച മനുഷ്യര്

Read more

വിശുദ്ധ മാമ്മോദീസാ – ചില ചോദ്യാത്തരങ്ങള്‍

വിശുദ്ധ മാമ്മോദീസാ – ചില ചോദ്യാത്തരങ്ങള്‍ വിശുദ്ധ മാമ്മോദീസ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവനും അടിസ്ഥാനമാണ്. ആത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള കവാടവും മറ്റു കൂദാശകളെ സമീപിക്കുവാനുള്ള വാതിലുമാണ്. മാമ്മോദീസായിലൂടെ

Read more

മാമ്മോദീസാ: മതബോധനം, സഭാനിയമം, പ്രായോഗിക അറിവുകള്‍

മാമ്മോദീസാ: മതബോധനം, സഭാനിയമം, പ്രായോഗിക അറിവുകള്‍ 1. മതബോധനം 1. സഭ മാമ്മോദീസാ നല്കാനാരംഭിച്ചത് എന്നുമുതല്? ആര്ക്ക്?: പന്തക്കുസ്താനാള് മുതല് യേശുക്രിസ്തുവില് വിശ്വസിക്കുന്നവര്ക്ക് സഭ മാമ്മോദീസ നല്കിത്തുടങ്ങി.

Read more

മാമ്മോദീസ എന്ന കൂദാശ

മാമ്മോദീസ എന്ന കൂദാശ ക്രൈസ്തവജീവിതത്തിന്‍റെ മുഴുവന്‍ അടിസ്ഥാനമാണ് മാമ്മോദീസ. ആത്മീയജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള കവാടവും മറ്റു കൂദാശകളെ സമീപിക്കാനുള്ള വാതിലുമാണത്. മാമ്മോദീസായില് നാം പാപമുക്തരാവുകയും ദൈവമക്കളായി വീണ്ടും ജനിക്കുകയും

Read more

കുമ്പസാരം നിര്‍ത്തലാക്കേണ്ടേ ?

ഈ അടുത്ത കാലത്തായി കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയുടെ അസ്ഥിത്വത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിരവധിയായ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളാണ് ബോധപൂര്‍വ്വം സംഘടിതമായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയായിലും മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളിലും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വ്യാജപ്രചരണങ്ങളുടെ

Read more