ആത്മാവിന്‍റെ വല

ആത്മാവിന്‍റെ വല പരമ പരിശുദ്ധമായ അള്‍ത്താരക്കു മുന്‍പില്‍ ഭക്ത്യാദരവോടെ നില്‍ക്കുന്ന ജനങ്ങള്‍. ഹൈക്കലയില്‍നിന്നും ഉയരുന്ന സ്തുതികള്‍. പെട്ടെന്നാണ് ചാട്ടവാറുമായി കാര്‍മ്മികന്‍ പാഞ്ഞടുത്തത്. അടി എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ നല്ല

Read more

അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാന്‍ നാം എന്തു ചെയ്യണം?

അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാന്‍ നാം എന്തു ചെയ്യണം? എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. എങ്ങനെയാണ് നാം അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നത്? പലവിധത്തില്‍ ദൈവാനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരാറുണ്ട്. അതില്‍ ഒന്നാണ് അനുസരണം. അതെ,

Read more