ദൈവാരാധനയില് നമുക്കെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു?

ദൈവാരാധനയില് നമുക്കെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഏതൊരു കൂദാശയുടെയും ആത്മാര്ത്ഥമായ പരികര്മ്മം ഉന്നതമായ ദൈവാരാധനയിലുള്ള സജീവപങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു. ഈ ആരാധനയില് പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത്? നാം ദൈവാരാധനയില്

Read more

കൂദാശകളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ?

കൂദാശകളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ? ചരിത്രപശ്ചാത്തലം – വിവാദങ്ങള് “കൂദാശ” എന്ന പദം സുറിയാനി പദമായ കൂദാശ, ഹീബ്രുവിലെ ഖാദാഷ് (പരിശുദ്ധം) എന്ന വാക്കില് നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്.

Read more

കുമ്പസാരവും – രഹസ്യവും പരസ്യവും

കുമ്പസാരവും – രഹസ്യവും പരസ്യവും കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ഏഴ് പാവനകൂദാശകളില് സൗഖ്യദായകകൂദാശയായിട്ടാണ് കുമ്പസാരം എന്ന കൂദാശ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. കത്തോലിക്കരും അകത്തോലിക്കരും അക്രൈസ്തവരും ആദരവോടും അത്ഭുതത്തോടും കൂടിയാണ് കുമ്പസാരം എന്ന

Read more

കുമ്പസാരവും വനിതാ കമ്മിഷന്‍ ശുപാര്‍ശയും…

തിരുസഭയിലെ പവിത്ര മായ കൂദാശകളിലൊന്നാണ് വിശുദ്ധ കുമ്പസാരം. ഉത്ഥിതനായ മിശിഹാ തന്‍റെ ശ്ലീഹന്മാര്‍ക്കു ന ല്‍കിയ പാപമോചനാധികാരമാണ് പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടു പിന്നിട്ട് തിരുസഭയില്‍ ഇന്നും

Read more

സഭയും ക്രിസ്തുവും ഒന്നല്ല രണ്ടാണ്…

തിരുസഭയും ക്രിസ്തുവും ഒന്നല്ല രണ്ടാണ്. ഈശോയില്‍ വിശ്വസിക്കാന്‍, ഈശോയില്‍ ജീവിക്കുവാന്‍ തിരുസഭയില്‍ വിശ്വസിക്കുകയോ ചേര്‍ന്നു നില്ക്കുകയോ വേണ്‍. ക്രിസ്തുവും സഭയും ഒരിക്കലും ചേര്‍ന്നു പോകാത്ത രണ്‍ു ധ്രുവങ്ങളിലുള്ള

Read more

കുമ്പസാരകൂടിന്‍റെ കാവല്‍ക്കാര്‍…

കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പരിപാവനമായ കുമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയെയും കുമ്പസാര രഹസ്യത്തെയും കുമ്പസാരക്കാരനെയും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ദുരാരോപണങ്ങളുടെ പേരില്‍ പുകമറയില്‍ നിര്‍ത്തുവാന്‍ സംഘടിതമായി ശ്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കുമ്പസാരരഹസ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വന്തം ജീവന്‍

Read more