ഏപ്രിൽ മാസത്തെ വിശുദ്ധരെ പരിചയപ്പെടാം വിജയികൾ

 1. ABINSUNIL KUPPAPUZHACKAL NEYYATTUSSERY

     2.ALPHONSA JOJI KAIPPANPLACKAL ELANGOI

 1. ANNU ELIZABETH RAJU UTHIRACKULLAM ANICKAD

 2. THADEUS PJ POOMARATHIL KANJIRAPPALLY

 3. MERIL MATHEW PAMPOORICKAL PAZHAYIDOM

 4. ABRAHAM VARGHEESE VALICKAL VELICHIYANI

 5. LILU ROSE SOBIN , ANATHANAM (H) , , KARIKULAM

 6. RISA SANTHOSH MUNDATTUCHUNDAYIL(H) KAPPADU

 7. AJUS GEORGE REJI (DEVASIA) KATTAPPANA

 8. ARON JO MATHEW PAMPADIYIL(H) THIRD CAMP

 9. ALEENA MATHEW KALAPURACKAL (H) AMALAGIRI

 10. EMMANUEL JOSSY THAMARAKUNNU VATTAKATTUU

 11. AMIL ANN JOMON KUREEKATTU KUZHITHOLU

   14. ROSHAN MAMBLAYIL KALTHOTTY

 1. CHINCHU JOSEPH THEKKEL NIRMALAGIRI

 2. DOYAL TOMY MUKALEL(H) ANAKKARA

 3. ANNAMMA MADICKANGAL PODIMATTAM

 4. THERESA CHERUKARAKUNNEL VAILYATHOVALA

 5. CAROL MATHEWS PAARACKAL (H) THACHAPUZHA

 6. DELNA JOY VELLAPPANIYILL ELAMGULAM

 7. ROJY JACOB THUNDIYIL VANDANPATHAL

 8. BIJITTA BENNY CHELLAMTHARA KORUTHODU

 9. JOSEPH JOSEPH EDACKATT ATTAPPALLAM,KUMILY.

 10. VARGHESE PHILIPPOSE MOOLAYIL PULIYANMALA

 11. BILWIN BABU KUMBALAMTHANTH     ANAVILASAM

Leave a Reply