നവംബർ മാസത്തിലെ വിശുദ്ധരോടൊപ്പം വിജയികൾ

1. MATHEW BIJU PAREPLACKAL KANJIRAPPALLY

2. RACHEL ROSA ROBIN PALACKIL SWARAJ

3. ROZ AJU. PAREKKATTU PODIMATTOM

4. EADAL MARIYA JOMON  KOCHUPURACKAL PUNCHAVAYAL

5. CHRISTA MARIYA BAIJU,  CHERUVILAPUTHEN VEEDU,  KORUTHODE.

6. TOM ROBIN KANJIRATHUMOOTTIL ANYARTHOLU

7. EMMANUEL JIJO THULAPPALLY

8. JOET JOSEPH VARGHESE AYYANOLIL MUKKUTTUTHARA

9. PAULY JOE KOLATHU  UPPUTHARA

10. ISAAC VAZHAYIL PALOORKAVU

11. JEWEL JAMES, PUNNOLIKUNNEL ANCHILIPPA

12. PRIYANKA   MARIAM  MANOJ ARAYANJILIMON

13. JOSEPH VARGHESE, PANAPPALLIL THAMARAKKUNNU

14. AIDA MARIYA THOMAS KOODATHIL   UPPUTHARA

15. SARANG SUNIL NARIKUZHIYIL CHEMPALAM

16. GIANNA MARIAM KOLARICKAL  KANCHIYAR

17. JOEL  JOSEPH NJALLIMACKEL ERUMELY

18. NATHANIYA JOE KOLATHU KOLATHU UPPUTHARA

19. ANNA KALLUMKAL PONKUNNAM

20. ANGELIN K SEBIN KOLLAMPARAMBIL ELIKKULAM

21. ALONA BIJU PAMPADIYIL  THIRDCAMP

22. ANTONIUS JOHN,  THYPARAMPIL,  UMIKUPPA.

23. STEEVA ANN JOSSY.THEKKUPURATH PATHANAMTHITTA

24. ELISA PHILIP KANJIRAKATTU KANNAMPALLY

25. THOMAS THOMAS KUNNAPALLIL GREENVALLEY

Leave a Reply