കായിക മേഖലയും സാധ്യതകളും

“ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങളുള്ള രാജ്യത്തിന് പ്രതിഫലദായകമായ കരിയര്‍ ഓപ്ഷനുകളിലൊന്നാണ് കായികമേഖല”കായികരംഗത്ത് ഉത്സാഹഭരിതമായ ആവേശം എല്ലായ്പ്പോഴും വഹിക്കുന്ന ഊര്‍ജസ്വലമായ രാജ്യമായാണ് ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ ചോദ്യം ഇതാണ് – ഒരു

Read more