അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാന്‍ നാം എന്തു ചെയ്യണം?

അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാന്‍ നാം എന്തു ചെയ്യണം? എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. എങ്ങനെയാണ് നാം അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നത്? പലവിധത്തില്‍ ദൈവാനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരാറുണ്ട്. അതില്‍ ഒന്നാണ് അനുസരണം. അതെ,

Read more