പണം സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്

പണം സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ജീവിക്കാന്‍ പണം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കു പണത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. പണം ഒരിക്കലും അപകടകാരിയുമല്ല, അതിനെ കൃത്യമായും വിവേകത്തോടെയുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കില്‍. പണം

Read more