കൂദാശകളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ?

കൂദാശകളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ? ചരിത്രപശ്ചാത്തലം – വിവാദങ്ങള് “കൂദാശ” എന്ന പദം സുറിയാനി പദമായ കൂദാശ, ഹീബ്രുവിലെ ഖാദാഷ് (പരിശുദ്ധം) എന്ന വാക്കില് നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്.

Read more

കൂദാശകളുടെ ആവശ്യകതയെന്താണ്?

കൂദാശകളുടെ ആവശ്യകതയെന്താണ്? നമ്മുടെ നിസ്സാരമായ ജീവിതത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വളരാനും ഈശോയിലൂടെ ഈശോയെപ്പോലെയാകാനും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും മഹത്വത്തിലും ദൈവമക്കളാകാനും നമുക്ക് കൂദാശകള് ആവശ്യമാണ് (മതബോധനഗ്രന്ഥം 1129). പാപത്തില് നിപതിച്ച മനുഷ്യര്

Read more