ജപമാല – ഉത്ഭവം, വളര്‍ച്ച

ജപമാല – ഉത്ഭവം, വളര്‍ച്ച ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഐറിഷ് സന്ന്യാസിമാര്‍ തങ്ങളുടെ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി 150 സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉരുവിട്ട് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചിരുന്ന രീതിയാണ് ജപമാലപ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ആദിരൂപം. ആശ്രമപരിസരങ്ങളില്‍ വസിച്ചിരുന്ന

Read more